Træer, træer, træer…

 
L1011450
Er der noget bedre end et smukt rankt majestætisk kne­jsende træ? Eller et gam­mel kro­get lidt skævt træ? Eller et lille træ, plantet i en skål, og trænet som bon­sai f.eks.?
Træer er en vigtig bestand­del af vores have. Vi har en udpræget glæde af træer, og har der­for plantet en del træer i haven, med forskel­lige æstetiske og prak­tiske mål for øje. For nogle af dem vil det tage en del år før de bliv­er store, gam­le og smukke. Andre bliv­er det hur­tigere.
L1002268
Træerne kan have forskel­lige for­mål. Mag­no­lia, som er blandt favorit­terne, har smukke blom­ster i hvide og lil­la farv­er i foråret før bladene springer ud. Bagefter kom­mer de flotte blade, der giv­er skygge og læ. Oftest også med en smuk stamme og gren­fordel­ing.
L1011457
Æbletræerne giv­er både smuk blom­string i foråret og spiseligt udkomme i efteråret. Men lige så vigtigt (for mig), er de smukke krogede stam­mer og barken på aldrende eksem­plar­er. Det var­er lidt end­nu for vores træers ved­k­om­mende, men vi må spise sundt så vi kan blive her længe nok til at opleve det. Eller gå en tur for­bi en af hav­erne i byen hvor de står, og stjæle synet der­fra.
L1005213
Vi har et enkelt æbletræ på engen, der efter­hån­den har fået lidt alder og stør­relse. Det får lov til at vokse uden at blive beskåret, alene for­di blom­strin­gen i foråret er overdådig. Det går ud over æblernes stør­relse, men de falder alligev­el af til fugle og fårene. Eller sam­les ind til most. De nyere æbletræer, med kun tre-fire år på bagen, bliv­er imi­dler­tid beskåret og trim­met så æble­høsten er plukkeven­lig, og frugt­sæt­nin­gen giv­er gode æbler. Der er både madæble, som­meræbler, og et vin­teræble at vælge mellem.
ALB_6959
Andre træers for­mål er læ, skygge eller afskærmn­ing ud over den deko­ra­tive vær­di. Den hur­tig­vok­sende Acer campestre er god til at få afskærmet og skabt læ. Med tiden kan de ned­er­ste grene fjernes så solen kan slippe igen­nem hvis det ønskes. I øvrigt et godt tæt træ at sid­de i ly under en stille som­merdag hvis det reg­n­er. Det tætte løv fun­ger­er som para­ply når træet er stort nok.

Bonsai i blomst. Spiraea. 13 cm høj fra skålkanten.
Bon­sai i blomst. Spi­raea. 13 cm høj fra skålka­n­ten.
Træer man ikke kan sid­de i ly under er dem, der dyrkes som bon­sai, — hvilket er min pas­sion. Træerne i skåle, der er en meget gam­mel Japan­sk tra­di­tionel kun­st­form, holdes i stør­relser fra ikke over en meter i høj­den, og ned til helt små træer man kan holde i en hånd. Træerne kan blive ældre end deres arts­fæller i naturen når de pass­es og ple­jes kor­rekt. Tænk at stå med et træ i hæn­derne, du ved vil over­leve dig selv.
Med så små træer, er det naturligvis muligt at have mange træer i haven. Men det er det nu også, selv hvis der er tale om større træer. Selv på små områder kan man have en del forskel­lige træer, eller en gruppe sam­let af samme slags. Japanske Ahorn bliv­er oftest kun tre-fire meter i høj­den, lige­som at en Rødtjørn ikke bliv­er mere end fire til seks meter høje. Og så kan man jo altid gribe saven eller gren­sak­sen, og tyn­de ud i træet hvis det skyg­ger eller fylder for meget.
I Freltofte hvor vi bor er der en del store bøgetræer i byen. Det giv­er en speciel fornem­melse og et godt miljø, i forhold til gad­er eller byer hvor der er få, eller ingen træer. Husene kan være de samme, men byen og gaden ser helt anderledes ud om der er træer, eller der er bart.
Lad nu være med at fare ud og fælde et træ for­di det beg­y­n­der at skygge, eller er blevet lidt stort i haven. Det kan selvføl­gelig være nød­vendigt pga. råd og fare for det væl­ter og laver skad­er på hus og men­nesker. Men oftest kan et flot stort gam­melt træ med fordel tyn­des ud i kro­nen og få lys igen­nem hvis det skyg­ger, eller det kan opstammes med samme for­mål. Det kan være bil­ligere at få en træ-mand ud og tyn­de træet ud hvis det er meget stort, end det vil være at fælde det og få det fjer­net, med min­dre man kan selv. Lad træet stå hvis du kan, for det tager nogle gange uen­deligt lang tid før et nyt træ er vok­set til og skaber rum.
L1011479
Hos os planter vi de fleste af vores træer, for at skabe rum­fornem­melse i haven. Når man passer­er et træ, får man oftest følelsen af, at der må være noget bagved træet som man vil udforske. De fleste kan nok genk­ende fornem­melsen af, at man føler sig bedst tilpas når man sid­der op ad en væg, eller med noget beskyt­tende over sig. Der­for søger man hen under det beskyt­tende træ på engen når det reg­n­er, eller i skygge for solen. Det samme i haven. Træerne skaber ro, og bry­der himlen og solens stråler, og skaber et rum at gå i. De haver vi opfat­ter som hyggelige og rare at være i, har altid en visse mængde træer. Der­for fælder vi også kun nødtvun­gent et træ. Både af respekt, for at træet kan leve videre efter os og glæde andre, men også for­di det sjældent er nød­vendigt.
L1011474
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: