Top fem — nr. fem er Fyr

Uden ske­len og med sikre hæn­der falder val­get på Fyr, når jeg skal finde frem til det sid­ste i rækken af mine fem favorit­træer til bon­sai. Det er også det sværeste træ at beherske blandt alle bon­sai synes jeg. Der er et væld af forskel­lige teknikker man skal gøre brug af for at kon­trollere væk­sten, og de vari­er­er for hver enkelt art.
dscf1005
Fyr, Pinus, er meget ele­gante og udtryks­fulde visuelt stærke træer når de lykkedes. De fine nåle sam­men med gam­mel bark, gør at Fyr er det fore­trukne hov­edtræ i en shohin opstill­ing, og ofte også er blandt favorit­terne på bon­saiud­still­inger blandt bon­saik­endere. Der er forskel­lige arter, hvor den almin­delige Skov­fyr, Pinus sylvestris, er hjem­me­hørende i det nordlige Europa. Læn­gere syd på find­es bjergfyr, Pinus mugo, og fra østen kom­mer bl.a. den japanske sort­fyr, Pinus thun­bergii, hvid­fyr, P. parv­i­flo­ra og andre.
l1015159
Det som kan være vanske­ligt med fyr, er at kon­trollere væk­sten og fremelske de de fine sky­er af løvbundter, som ram­mer stam­men ind. Nålenes længde er afhængig af præ­cis vanding/gødskning og knib­n­ing af de nye lys, fjer­nelse af gam­le nåle etc. Jor­den skal være meget vel­dræ­nende for de fleste arter af fyr, og kom­plek­siteten øges blot af den store udbre­delse fyr har over store dele af ver­den. Det afst­ed­kom­mer forskel­lige krav til vand­ing og de teknikker, der kan anven­des for at få træet til at trives.
Der er næppe andre træer, som har så smuk og karak­ter­is­tisk en bark som et gam­melt fyrretræ. Barken rum­mer hele sjælen i træet, og udtrykker den alder som er så værdi­fuld i bon­saikun­sten. De forskel­lige teknikker er alt for omfat­tende at komme ind på i et enkelt indlæg, så jeg nøjes med at sætte et lille billedgal­leri ind herun­der med bon­sai fra Japan, som kan inspirere.

 
 
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: