Sø søsat — 1. del

DSC06394Hul­let er gravet, van­det er fyldt i, fiskene fly­t­tet ind, og så er det fin­ish det han­dler om.

I løbet af for­som­meren gravede jeg ud til det som skal være cen­trum i sø-haven. Vi har haft området liggende brak indtil der var tid og ener­gi til at starte søhaven op. I et område, som var groet fuld­stændigt til, og som tidl. lejere af vores hus havde brugt til lidt af en losse­plads. Men nu er huset igen i vores hæn­der heldigvis. Nu er det så tiden til at fuld­føre den våde drøm om en sø i haven.

Vand i haven beriger med en beroli­gende stemn­ing, og i tilgift til­føres liv og bio­di­ver­sitet til haven. Jeg er sikker på at de skrub­tudser jeg generede ved udgravnin­gen jubler over de nye til­stande med vådom­rådet i haven, og til­giv­er ombygnin­gen af deres habi­tat.

DSC06391
Van­det er fyldt i, — nu skal der afs­luttes og plantes til.

Det er vigtigt at klargøre hvad man vil med vand­hul­let. Skal der være fisk i, og hvilken slags? Hvor stort skal det være? For småt er skidt, især hvis der skal være fisk i. Det er desu­den meget nem­mere at vedlige­holde et stort bassin, som nem­mere kom­mer i bal­ance end et lille. Bassinet skal have mindst seks timers sol om dagen, så tem­per­a­turen kom­mer op, og dybt nok til at det holdes frost­frit til overv­in­trende fisk.

Glæ­den ved et bassin i haven, er at det tiltrækker ekstra insek­ter og dermed fugle­liv, lige­som frøer, tudser og pindsvin tiltrækkes af van­det. Undgå for mange løvfældende træer lige op og ned af bassinet som hur­tigt bliv­er fyldt med blade, der går i for­råd­nelse.

Selve hul­let er udgravet ved hånd­kraft med en spade. Et lidt stort pro­jekt, men jor­den er meget sandet i det område, så det var rel­a­tivt let. Og har den fordel at der ikke var forhin­dringer fra store sten, tung jord eller mange rød­der fra træer.

DSC04409
Inden arbe­jdet gik igang. Tja.… men det bliv­er godt når det er færdigt.

Hul­let er formet så det ser så naturligt ud som muligt, med forskel­lige dyb­der til planter, og foret med en god kvalitet PVC-gum­mi. I søen er der nu udsat koikarp­er, efter van­det først har stået og “sim­ret” tre uger tid med et bio-fil­ter tilsat. Koikarperne kræver meget rent vand til overv­in­trin­gen og der­for plantes der også van­drensende planter som kan vedlige­holde bal­an­cen under­ve­js, da fiskene i sig selv foruren­er en del.

Efter to uger er koierne så småt beg­y­n­dt at vænne sig til vi kom­mer. I starten er de noget sky, men lær­er at genk­ende os på gan­gen og de vibra­tioner det sæt­ter i van­det. De er meget fint­følende, og kan med tiden gøres hånd­tamme.

DSC06392

Nu er jeg i gang med at afdække foliekan­ten med små mark­sten og planter, så det hele får et rel­a­tivt naturligt udseende. Omkring søen vil der også blive plantet til. Alt bliv­er holdt i grønt, hvidt og gult for at skabe en rolig atmos­fære. For enden af søen skal der være sid­de­pladser så vi kan nyde synet af fisk og sø.

I bassinet, som har flere niveauer, er der udsat åkan­der, græss­er og lave blom­strende vand­planter. Plantet i net­pot­ter, og i spe­cial åkan­de­jord, eller nærings­fat­tig jord, bereg­net til havedamme. Det er vigtigt det er nærings­fat­tig jord, der anven­des, som ikke sæt­ter gang i algevæk­sten. Der­for er det heller ikke en god ide at bruge klyn­er direk­te i bassinet, da de farv­er van­det brun­ligt og har for meget næring.

Billed­er af første del af pro­jek­tet herun­der.

 

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Sø søsat — 1. del”

  1. Vand i haven er nem­lig godt! Og jeres bassin bliv­er da helt fan­tastisk! Jeg har en stor zinkbal­je som jeg har plan­er om at sætte en nøkkerose i. Nu virk­er min plan plud­selig meget lidt ambitiøs 😉

    1. I mor­gen skal der plantes omkring søen. Det bliv­er sjovt. Og tak 🙂 En zinkbal­je eller en krukke der tætnes i bun­den er rigtigt fint til et vand­miljø. Det behøver jo ikke være stort for at være godt. 🙂

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: