Nørderi og i kontakt med træerne

Det er vigtigt vi er i kon­takt med naturen. Mere end nogensinde mens glob­al opvarmn­ing og plas­tic smidt i havene fylder dag­sor­de­nen.

Det kan man være på mange måder. En tur i skoven, havesysler, fuglekig­geri, en svøm­me­tur osv. Jeg er helt tæt på og i kon­takt med naturen gen­nem mine træer. Ikke kun de store træer i haven, men specielt de helt små.

Mine små bon­sai. Det er nørderi på første række. Det er fan­tastisk.

Bon­sai er en 1000 årig kun­st­form, der stam­mer fra Kina og Japan. Det han­dler om at skabe en lev­ende udgave af stort gam­melt træ, i minia­ture for­mat. Bon­sai kan være fra min­dre end fem cm høje og op til en meter ca. De plantes i specielle skåle af æstetiske årsager, og skål og træ udgør en hel­hed.

Nærhed med naturen

Når man ple­jer og pass­er et træ i en lille skål, skal man være meget opmærk­som på dets lev­evilkår. Gen­nem året kom­mer man helt tæt på gen­nem årets skif­tende cyk­lus. Og ad den vej får man stor nærhed med naturen og respekt for det unikke liv, der bl.a. gem­mer sig i træerne.

Bon­sai hos Mar­tin Nielsen, Bon­sai Art Nature. http://bonsaiartnature.blogspot.dk/

Nørderi

I går tog jeg en tur til Århus for at delt­age i en af mine gam­le bon­sai-bud­dies, Mar­tin Nielsen, bon­sai-åbent-have-dag. Vi har dyr­ket bon­saikun­sten gen­nem mere end tyve år nu. Ikke ret lang tid, når en bon­sai kan blive flere hun­drede år gam­mel.

En sam­ling bon­sai-nørder fra Fyn og Jyl­land, havde en fan­tastisk dag med at udvek­sle viden og inspi­ra­tion.

Sådan noget man ikke kan tale med uden­forstående om. Ikke uden, at de rys­ter fort­vivlet på hov­edet.

Når man f.eks, beun­dr­er barken på et træ, eller den  måde grenen lige vokser i den ret­ning på. Hvilken farve skål skal der være til bir­ketræet? Hvor længe skal trå­den sid­de på grenen? Kan man vende det her træ på hov­edet? Lyder det tos­set? Lidt måske, men hvor er det godt så, at dele det med andre.

Mar­tin Nielsen vis­er rundt blandt sine bon­sai.

Respekt

At få naturen helt tæt på er vigtigt. I dag er vi for­travlede men­nesker, der måske glem­mer hvad, der er grund­laget for at vi over­hovedet er her. Livs­grund­laget er vores natur. Vi skal huske at respek­tere den. Og det gør vi kun ved at beskæftige os med den. Så ud i haven eller gå en tur i skoven. Og glæd dig over det find­es. Det var slut på søndagsprædiken. God søndag. 🙂

Billedgal­leri fra bon­saida­gen hos Mar­tin Nielsen herun­der.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: