Nabo-have-hjælp

På lan­det, og alle andre sted­er man kan kan tænke sig til, er det dejligt med noget nabo­hjælp. Ikke mindst når haven skal anlægges og maskinkraft er nød­vendigt. Vores gård­splads er belagt med pig­sten, sådan fuld­stændigt tra­di­tionelt. Med skif­tende land­mænd på går­den, er der med års mellem­rum lagt nye pig­sten oven på gam­le, for det er jo en del nem­mere end at grave den gam­le ujævne belægn­ing op, og nye pig­sten fra mark­erne har ikke været en man­gel­vare. Pig­sten er egentlig bare min­dre mark­sten i runde for­mer, som man på går­dene brugte i stedet for dyre tilhuggede gran­it­sten som formedes til brosten eller chaussésten. Pig­sten var der­for den prak­tiske bil­lige sten til under­lag for køretø­jer, men ikke super til stilet­ter.

Morten sammen med Åge (th), som hjælper med at få en større marksten på plads. 2009.
Morten sam­men med Åge (th), som hjælper med at få en større mark­sten på plads. 2009.

Da vi ønskede plad­sen mellem bygningerne omdan­net til japan­sk have — ret­telse: da jeg (Morten) ønskede plad­sen mellem bygningerne omdan­net til japan­sk have (med fru­ens klare accept), var der en del arbe­jde at gøre. Så i som­meren 2009, gik jeg i gang med at fjerne tre lag pig­sten, som var kørt fast oveni hinan­den. Sten, grus og ler­jord gravedes ud for at plante træer og buske i ny frisk have­jord bland­et med kom­posteret jord.

I forve­jen var der for år tilbage plantet græss­er i et lille bed, som så havde bredt sig ud mellem pig­stenene i et større område. Jeg forsøgte at grave i dem med en spade men det var fuld­stændigt håbløst. Heldigvis var vores nye nabo Jim­my til den ene side, i gang med at bruge en ren­de­graver han havde lånt, og på 10 min var sten, rød­der og græss­er lagt i en pæn pærevælling til hån­dad­skil­lelse. Tak for hjælpen nabo. Det tog flere dage at rydde op, men uden nabo­hjælp og maskinkraft havde dyna­mit været nærmeste løs­ning tror jeg.

Den ligger fint der.

Sten er en del af en japan­sk have, og så måtte den anden nabo engageres med en gam­mel Massey Fer­gu­son og frontlæss­er. Stenene var på lager på går­den fra stenop­sam­ling på mark­erne.

2013. Sten lagt i jorden, med nedstøbte sorte strandsten i mellem.
2013. Sten lagt i jor­den, med ned­støbte sorte strand­sten i mellem.

Nu er den japanske haves grund­form på plads, med det sid­ste store ryk taget i som­meren 2013, og der man­gler nu primært tilvækst og beskæring af træer og buske i løber af de næste sæson­er for at få det rigtige udtryk. Var­men i mellem bygningerne er højere end uden­for murene, da den læ bygningerne giv­er er med til at hæve tem­per­a­turen, men især stenenes — også pig­stenene der er bevarede og som opvarmes af solen — giv­er god vækst. Især Timi­an, der er brugt som kry­bende bud­dække, vokser meget hur­tigere end for­ven­tet pga. var­men i går­den.

Sommeren 2013, hvor halvtag og bænkplads er etableret, småsten udlagt som "hav", og stier anlagt imellem.
Som­meren 2013, hvor halv­tag og bænkplads er etableret, småsten udlagt som “hav”, og sti­er anlagt imellem.
Japansk port opsat og bonsai anbragt på borde i et mindre område. 2013.
Japan­sk port opsat og bon­sai anbragt på bor­de i et min­dre område. 2013.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: