Mynte og krukkestørrelse

Mynte er en fan­tastisk kry­d­derurt, som kan bidrage til mange slags ret­ter, desert­er og drinks. En anden ting, myn­ten er fan­tastisk til, er at brede sig i haven. Så der­for bør den plantes i en krukke eller potte, så den bliv­er hvor den skal være.

DSC04687

Husk at når du planter en plante i en større krukke/potte end den kom fra, så er det vigtigt pot­ten ikke er alt for stor i forhold til den oprindelige. Hvis der er for meget jord­vol­u­men ud mod kan­terne af pot­ten, så vil især lang­somt vok­sende sorter, ikke kunne trives. Den “over­flødi­ge” jord vil klaske hur­tigere sam­men og blive for kom­pakt, når der ikke er rød­der til at forstyrre jor­den. Desu­den (og det er en gart­ner-teori jeg selv frem­sat­te i mine unge dage), vil der ophobes gød­ning i den inak­tive del af jor­den, som så vil svide rød­derne når de gror derud, og dermed hæmme væk­sten. Svid­nin­gen sker ved omvendt osmose.

Prin­cip­pet i osmose er ganske sim­pelt. Væsker med lavt saltind­hold vil altid blande sig med vædsker med højt saltind­hold, lige indtil saltind­hold­et er ens i de to væsker. I en plante er væskerne adskilt af en halv­gen­nemtræn­gelig mem­bran, og her vil væsken med det lave saltind­hold bevæge sig igen­nem mem­bra­nen indtil saltind­hold­et er ens på begge sider af mem­bra­nen. Det er osmose prin­cip­pet, der får vand til at trænge op gen­nem planter og nå de yder­ste blade, hvor saltind­hold­et også er størst. Det hjælpes yderligere på vej af at bladene tran­spir­erer vand­damp, som ned­køler dem i dag­timerne.

Svid­ning af rød­derne opstår ved omvendt osmose. Saltkon­cen­tra­tio­nen er naturligt højere i rød­derne end i jor­den, og ved hjælp af osmose hives næringstof­ferne ind i rød­derne. Er der der­i­mod større saltkon­cen­tra­tion uden for rød­derne, trækkes van­det den anden vej. Rød­derne mis­ter van­det og planten skades og risik­er­er at visne.

Der­for, skal man ikke plante planter i for store krukker, men bal­ancere det så der ikke ophobes gød­ningssalte i frie områder. Myn­ten her er plantet i en dobbelt så stor krukke, og den vil hur­tigt vokse til. Senere kan den så få en ny større potte at vokse videre i.

DSC04689

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: