Jeg vil have insekter i min have

Jeg elsker ikke myg, det er helt sikkert. De stikker og kan være ned­er­drægtigt irriterende. Men jeg vil fak­tisk gerne have alle mulige insek­ter i min have. Fla­grende såv­el som kravlende. Jo flere jo bedre. Og så må jeg leve med de stikkende arter også.

Som­merfug­lene flokkes omkring pur­pur­sol­hat, Echi­nacea pur­purea.

Insekternes apokalypse (åbenbaring).

Det kunne være titlen på en fremtids­film, men det er såre enkelt. Det han­dler om insek­terne og deres vitale betyd­ning for vores økosys­tem. Jeg bor lige op ad mark­er, der desværre dri­ves kon­ven­tionelt med sprøjte­gifte, og hvad der ellers er i de gule tanke bag på trak­tor­erne. 

Der er ingen insek­ter når jeg går tur på markve­jene. Jeg får ikke insek­ter i munden eller på bil­ru­den. Der er bare så meget færre af dem end da jeg var barn. Det er ikke bare en idé i mit hov­ede. En under­søgelse jeg har set andre gode have­blog­gere også er faldet over, vis­er at i nabolan­det Tysk­land er der kon­stateret en nedgang af fly­vende insek­ter på 75% over 27 år. Hvis det er sandt, er det et meget tydeligt og kedeligt billede på hvad vi gør ved hele økosys­temet med vores indus­trielle til­gang. Jeg har ikke fun­det nogle tal på hvor­dan det ser ud i Dan­mark, men det er nok også gældende her.

De flakser og stikker

Uden at blive for dommedagsagtig så han­dler det om at skabe bal­ance i naturen. Og i haven. Vi kan jo starte der hvor vi har mest magt. Hjemme hos os selv. 

Insek­terne dan­ner grund­lag for en masse fødek­ilder for dyr og men­nesker. Men hvad har det med haven at gøre? Meget fak­tisk. Når jeg går ind gen­nem havelå­gen på en som­merdag, er der en stor kon­trast fra den førnævnte spad­sere­tur langs mark­erne. I haven sum­mer det af liv i luften. Ved mark­erne er der dødt.

I min have er der bier, natsværmere og som­merfugle, fluer, guldsmede og førnævnte irriterende myg, — og meget andet, der danser fra blomst til blomst ellr kravler ved jor­den. Også und­seel­ige små, som er lige så vigtige som de store og smukke.

De find­er nek­tar i blom­sterne, boplads i træs­tam­mer der får lov at ligge på jor­den, og de find­er vand i havedammen. Ja, de flakser rundt og man kan blive stukket af en myg en som­mer­aften. Men hvis de ikke er der, er der ikke noget føde til fugle og de andre naturlige fjen­der der oprethold­er bal­an­cen.

Torske­mu­nd, Linar­ia, er en ivrigt besøgt blomst i Gart­nerens Have.

Variation

Indtil for nylig blev der plantet for­trinsvis for det visuelles skyld. Men nu er jeg meget mere opmærk­som på at sikre vari­a­tio­nen også. For­di insek­ter ofte er spe­cialis­erede til at hente nek­tar og bestøve forskel­lige typer blom­ster.

Der­for er det vigtigt at have åbne blom­ster, eller nogle hvor insek­terne skal kravle ind i en hule af kro­n­blade. Der skal være vari­a­tion­er af både farv­er, for­mer og dufte. Og de skal være der fra så tidligt på sæso­nen som muligt til så sent på året som muligt.

I øvrigt, bør man her i vin­ter­måned­erne lade de visne stilke, blade og frø­s­tande stå uberørte, for de kan gemme på overv­in­trende pup­per og æg, der ven­ter på forårets varme og nyt liv.

Når jeg plukker blom­ster i haven til vaserne, drysser der ofte små insek­ter ud på bor­det og det bevis­er, at de er gavn­lige for havens insek­tliv.

Blom­ster der er natak­tive er f.eks. den såkaldte kl. 8 blomst, Natlys, Oenothera bien­nis. Det er en fin blomst man kan vente på åbn­er sig om afte­nen. Og tiltrækker de insek­ter, der er på nathold­et. Den havde mine foræl­dre, og nu har jeg bestilt frø så den også kan være her i haven.

Der er sådan set ikke nogen blom­ster, der ikke gavn­er det ene eller det andet insekt. Og de er alle sam­men vigtige, uanset farvepragt eller stør­relse. Et vari­eret udbud af land­ingspladser er at fore­trække. Så kom­mer der en stor vari­a­tion af insek­ter i haven. Det vil også skabe en naturlig bekæm­pelse af dem vi anser som skad­edyr, for­di der så er en bedre bal­ance mellem arterne.  

I skovstykket lad­er jeg gerne grene og træs­tam­mer ligge af samme årsag. Det giv­er leve- og ynglest­ed­er for insek­ter, der spis­es af fugle og andre dyr. 

Vand i haven er også en uund­værlig fødek­ilde til både udklækn­ing og basal drikkek­ilde. Her huser­er skrub­tudserne, som æder sne­gleæg. Og helt af sig selv tiltrækker det guldsme­den og småin­sek­ter. Udover at det selvføl­gelig er deko­ra­tivt med åkan­der og planter langs vand­kan­ten, så har det en vigtig funk­tion for havens liv. 

Vand­planten Car­damine praten­sis tiltrækker bl.a. svir­refluerne.

Det summer af liv

Haven plan­lægges der­for også efter at skabe det liv, der er en del af forud­sæt­nin­gen for at vi er her. Ingen sprøjte­gifte, men et rigt og vari­eret blom­ster­hav. 

Den gode gam­le cot­tage have, hvor alt er frodigt og livligt, er også det per­fek­te sted for udfold­else af insek­ternes liv. Det behøves ikke gøres til den store viden­skab eller være svært. Bare plant vari­eret og insek­terne vil komme af sig selv og elske invi­ta­tio­nen. Jo større vari­a­tion, desto større er chan­cen også for at der kom­mer bal­ance mellem de forskel­lige insek­ter. Den ene er den andens fjende, og en rig vari­a­tion vil sikre en naturlig bal­ance mellem skad­edyr og nyt­tedyr.

Tidligere kunne jeg godt sid­de på have­bænken og tænke, at det var en kende irriterende med mange insek­ter svær­mende omkring mig. Men nu nyder jeg synet og glæder mig over livet. Det sum­mer af liv. Så længe de ikke stikker mig er jeg glad.

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Jeg vil have insekter i min have”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: