Tokonoma i haven

Tokono­maen (床の間, toko-no-ma), eller bare toko (床), er en tra­di­tionel japan­sk udstill­ingsniché, der bl.a. anven­des til opstill­ing af bon­sai. Målene for arealet der udstilles bon­sai på, er omkring 90 X 180 cm, som svar­er til en tatamimåtte. Det er de mål der anven­des ved offi­cielle bon­saiud­still­inger i Japan, men tokono­maen kan sagtens variere i stør­relse, alt efter design og anven­delse.

L1019280-2

I Japan ses Tokono­maen i møderum, tem­pler, nogle pri­vate hjem og hos bon­sai sal­gsst­ed­erne.

Tokono­maen er bygget frit efter inspi­ra­tion af de tokono­maer jeg har set på rejs­er i Japan, bøger og på net­tet. Tokono­maen er mit nye yndlingsst­ed i haven, hvor roen virke­lig kan sænke sig når jeg slap­per af og betragter en bon­saiop­still­ing. Det vigtig­ste ved bon­sai, er for mig at bruge tid på at stud­ere æstetikken; den gam­le bark, gren­fordel­ing, træets har­moni med skålen og årstidernes skiften bl.a. Det kom­mer til sin fulde ret når der laves en bon­saiop­still­ing på en ren bag­grund. Selve opstill­in­gen kan betragtes som et maleri og en poet­isk forestill­ing om et sted i naturen.

Bon­sai og land­sk­ab­s­ma­leri­et

Bon­saiosp­till­in­gens form har rod i de japanske tuschteg­ninger og land­sk­ab­s­ma­lerier, der bl.a. ses på japanske bille­druller. Den rene bag­grund med enkelte streger, der for­mer billedet svar­er lidt til det europæiske akvarel­ma­leri, hvor beskueren selv udfylder det tomme rum i billedet.

Bille­druller bruges ofte i Tokono­maen (ikke så meget på rene bon­saiud­still­inger) og en opstill­ing med en bille­drulle, der vis­er den nedgående sol kan fores­lå aften­stemn­ing, lige­som en afbilledet måne angiv­er nat­testemn­ing. En fugl der lan­der på en gren fores­lå forår, etc.

Ved at have land­sk­ab­s­ma­leri­et in mente når man laver en bon­saiop­still­ing, er det let­tere at opbygge den har­monisk og i ref­er­ence med naturen. Ref­er­en­cen til land­sk­ab­s­ma­leri­et er ikke kun den måde træet, græss­er, blom­ster og (hvor det hør­er hjemme) bjerge kan bruges som ele­menter gen­nem anven­delsen af bon­sai, led­sage­planter og Suise­ki (land­sk­ab­ssten), bille­druller og andet tilbe­hør, men også vigtighe­den af det tomme rum. Det tomme are­al udgør den usagte del af fortællin­gen, det som står mellem lin­ierne, som beskueren selv udfylder med sin fan­tasi. Lige­som i det japanske tuschma­leri og akvarel­ma­lerier. Udover den ekstra fortælling der til­føres af det tomme are­al, så til­før­er det også den altafgørende ro i opstill­in­gen.

En opstill­ing af bon­sai kan udføres på et utal af måder, meget sim­pelt eller med mere “larm”. Med få eller mange ele­menter. Alt er op til den, der laver opstill­in­gen men som basis bør skøn­hed, ro, har­moni og bal­ance være nøgle­or­dene man laver opstill­in­gen efter.

%d bloggers like this: