Hvad er bonsai?

DSC02891Bon­sai er et træ, der er plantet i en skål. En minia­tureudgave af et stort træ i naturen, i mere eller min­dre abstrakt form.

Stør­relsen på bon­sai vari­er­er fra omkring fem cm og op til mak­si­mum en meter i høj­den. Høj­den måles altid fra skålens øver­ste kant til træets top.

Det er træer, der kan gro uden­for i haven eller naturen, som kan anven­des til bon­sai. Træerne føl­ger årstidernes skiften som er en del af fas­ci­na­tio­nen ved at dyrke bon­sai. Arter der kan anven­des er bl.a. lærk, kine­sisk elm, enebær, bøg, bær­mis­pel, Aza­lea, japan­sk ahorn, fyr og mange andre arter.

Det er vigtigt at den træ­sort man anven­der har rel­a­tivt små blade eller nåle, så det ser tro­værdigt ud når træet dyrkes i en lille stør­relse. Har­moni og bal­ance er et par af nøgle­or­dene.

Træet plantes i en skål, der prak­tisk og æstetisk er spe­cial­frem­stil­let til for­målet. Den sam­lede enhed, træ og skål, skal have et udtryk som en bon­sai – og det kan man ikke sætte ord på hvad er. Man ved det når man ser det.

ALB_8076Bon­sai tager tid. Ingen kan skabe en bon­sai på en efter­mid­dag. Det tager nogle år, og det er en del af processen at bon­sai tager tid. Man lær­er med tiden, at ting tager den tid ting tager. Ikke mindst bon­sai.

Bon­sai plantes om og får sam­tidigt beskåret rød­der. Nogle, især de små bon­sai, omplantes årligt. Andre omplantes hvert tred­je – fjerde år. Jor­den skal være luftig med højt iltind­hold og vel­dræ­nende så rød­derne ikke råd­ner. En god planteskole­jord (den dyre) ibland­et akvariegrus eller lecaærter, er en vel­fun­gerende bland­ing. Aza­lear og andre sur­bund­splanter fore­trækker spagh­num.  (Der find­es dyre bon­sai jord-spe­cial­pro­duk­ter, men de er unød­vendi­ge da vi i Dan­mark har noget af den bed­ste planteskole­jord tilgæn­gelig til vores kli­ma).

Nogle fremelsker deres bon­sai med hen­blik på at udstille dem og delt­age i konkur­rencer, mens andre primært nyder roen og arbe­jdet med træerne i deres have og mest for deres egen skyld.

Der find­es en mængde spe­cialværk­tøj til beskæring af grene, rød­der og blade, men man kan udmær­ket DSC03705starte med en god havesaks. Med tiden vil man dog få brug for enkelte af de spe­cial­frem­stillede bon­saiværk­tø­jer.

Træerne beskæres og snøres med bon­saitråd, for at frem­bringe den ønskede form på træet. Trå­den vikles om grenene i en 45 graders vinkel, og klippes af igen inden grenen svul­mer op omkring trå­den og får mærk­er og ar efter trå­den. Alt efter træets væk­sthastighed skal trå­den sid­de på i alt fra en måned til flere år, før den fjernes igen.

OG – det tager tid at lære bon­saikun­sten. Men det er en stor beløn­ning når det lykkedes, når man kan se det man plan­lagde året før resul­ter­er nogen­lunde i det man ønsker året efter (eller året efter igen).

L1007740

%d bloggers like this: