Havetip 13 — Dyrk bonsai

Dagens havetip er det tret­tende ud af tre­dive. Hele april er der et lille dagligt havetip her på bloggen.

Bonsai

Hvis du har tid til overs, så er bon­sai måske noget for dig.

Bon­sai bety­der “træ i skål”, og den mod­erne bon­saikun­st stam­mer fra Japan

Japan­erne “opfandt” bon­sai via inspi­ra­tion fra Kina, hvor kine­serne dyrkede deres form for bon­sai, Pen­jing. Senere rendyrkede og forfinede japan­erne æstetikken, og det er denne form der har vun­det størst gen­klang i vesten som bon­saikun­sten kom til efter anden ver­den­skrig.

For­målet med bon­sai er at dyrke lev­ende træer i skåle som dan­ner et billede af et træ i naturen. Æstetikken er altafgørende for om det lykkedes, og træet skal dyrkes og trænes i mind­ste detal­je for at virke over­be­visende. Man skal kunne over­føre fornem­melsen af hvor træet lever, f.eks. på en græseng, ved hjælp af den måde træet er formet på og i sam­spil med skålen.

 

Bon­sai skov med Japanske Ahorn.

Ro, enkelthed, og har­moni er nøgle­ord som er vigtige, at huske når man dyrk­er bon­sai. Lige­som i den japanske have er asym­metri en meget vigtig del af at forstå den æstetiske til­gang.

Alder er et andet vigtigt begreb, ind­forstået i ordene wabi sabi. Ordene kan ikke over­sættes direk­te, men inde­hold­er betyd­nin­gen at ting, haver eller bon­sai bla., som har pati­na, høj alder, er uper­fek­te, og generelt rum­mer den skøn­hed man værd­sæt­ter ved gam­le ting der stadigt er smukke. Det samme gælder de skåle træerne plantes i. Nye skåle bør der­for stå ude, også når de ikke bruges, indtil de efter nogle år har pati­na.

Bon­sai kan læres hvis man har grønne fin­gre og lidt kun­st­ner­isk sans. Træerne i skåle kræver noget pas­ning, specielt i som­mer­halvåret hvor daglig vand­ing kan være nød­vendigt.

De mind­ste bon­sai, Shohin bon­sai, har deres fokus på at beskrive årets gang og årstiderne gen­nem opstill­inger hvor flere små bon­sai vis­es sam­men. Pga. stør­relsen er deres forestill­ing af et træ i naturen i mere hen­ty­det form, end de store bon­sai.

Bon­sai formes gen­nem klip­n­ing af grene, midler­tidi­ge snøring af grene med kob­ber­be­lagt tråd, og gen­nem omplant­ninger og beskæring af rød­derne. Træerne plantes i specielle skåle til for­målet, af æstetiske hen­syn, og for at de pass­er til træets vækst.

Skå­lene skal være frost­sikre, og der er behov for en vis beskyt­telse af træerne gen­nem vin­ter­pe­ri­o­den.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: