Havetip 11 — Hvad der er i haven…

11. april og 11. havetip. Denne gang om haveaf­fald og genan­ven­delse.

Lad det blive i haven

I de her dage val­farter folk til gen­brugsplad­serne med haveaf­fald. Men det er mit gæt at langt det meste kunne være blevet i haven.

I alle de år jeg har haft have, og uanset havens stør­relse, har jeg aldrig kørt på gen­brugsplad­sen med haveaf­fald. Lige nu har jeg en stor have, men jeg har tidl. også haft små haver, hvor jeg ikke fragt­ede haveaf­fald ud fra grun­den. Det er blevet brugt til kom­post, små gren­bunker eller omdan­net i bedene.

Mot­toet er: Hvad der er i haven, det bliv­er i haven.

Alt det, der bruges ben­zin og diesel på at trans­portere væk fra haven kunne gøre langt større gavn ved genan­ven­delse på stedet. Selv i små haver vil der være plads til en lille kom­post­bunk eller behold­er. Grene kan klippes i min­dre stykker, og danne insek­thoteller i et hjørne af haven, eller bag nogle buske. Der er brug for bio­di­ver­sitet, også i parcel­huskvarter­erne. Jo flere sted­er insek­terne kan overv­in­tre, lægge æg og gemme sig, jo større er chan­cen for bestøvn­ing af blom­sterne og at der er føde til fug­lene.

Jo større areal­er med flis­er, græs eller gran­it­skærv­er, jo min­dre plads til dyre­liv. Det er alt­sam­men døde areal­er, der ikke gavn­er de livsvigtige insek­ter og en sund bal­ance mellem planter, fugle og andet dyre­liv.

Den grove kom­post­bunke.

Alt med måde

Det er klart at en lille matrikel ikke kan bære at omdanne et stort træ, der er væl­tet, eller af sikker­hed­sår­sager må fældes, bliv­er i haven. Det kan være nød­vendigt at bort­skaffe det meste af sådan et træ hvis haven er lille.

Men langt det meste vil kunne gen­bruges. Læg en lang træs­tamme som afgræn­sning til et bed. Skær den op til en bræn­destak, som enten bruges til bål­hygge, eller får lov at ligge og forgå. Det er når træet ned­bry­des at der opstår liv og kri­blen. Til stor gavn for fug­lene, og de insek­ter, der lever af hinan­den.

Et gam­melt træ gik ud og måtte saves op. Genan­vendt til afgræs­ning af bed i haven.

Lav små bunker af haveaf­faldet, eller klip det gro­vere op og lad det indgå i kom­post­bunken. Næste år, eller året efter, har du frisk jord til dine bede og krukker.

Du kan også lave deciderede insek­thoteller med sam­men­bundne rør fra visne staud­er, små­grene og græss­er, der er klip­pet ned. Det kan laves deko­ra­tivt, eller bare ligge på jor­den og indgå i havens kred­sløb.

Det behøves ikke være vildt og rodet. Er du et ordens­men­neske kan du bruge tiden på at arran­gere det og lave kreative løs­ninger. I stedet for at bruge den samme tid på at fylde i plas­tik­sække og køre tur med alt det, der kan komme haven til gode, kan tiden bruges på at arran­gere at det bliv­er på matriklen.

Træet ned­bry­des lang­somt og i det skjulte er der en masse liv. Der overv­in­tres, lægges æg og dannes føde for fugle bl.a. Sam­men med svampe er det en del af den lang­somme ned­bryd­ning.
En træ blev beskåret og den tilovers­blevne stamme, er brugt som kant til et bed.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: