Havestil der passer ind

For 4,5 år siden ind­tog vi matriklen i Freltofte på Fyn. Efter at have sum­met over havens design nogle gange, er vi nu nået frem til den grund­form haven skal have. Vi har en gård­have mellem fire bygninger (det er en gam­mel gård), som indrettes som have i japan­sk stil, mens arealet foran huset bliv­er i engel­sk havestil.

Haven foran huset i 2009 da vi flyttede ind.
Haven foran huset i 2009 lige efter vi fly­t­tede ind. De første staud­er er plantet med det samme… 🙂
2009. Græs og enkelte træer.
April 2009. Græs og enkelte træer.
Haven i 2012. Endnu er der ikke anlagt gangstier, men de er under udformning her i efteråret 2013. Mere om det senere...
Haven i 2012. End­nu er der ikke anlagt gangsti­er, men de er under udformn­ing her i efteråret 2013. Mere om det senere…
2013, sommer og solnedgang.
2013, som­mer og solnedgang.

Da vi fly­t­tede ind i 2009 var der ikke så meget andet end græs og et enkelt bed ved ter­rassen. Få træer og ikke så meget andet. Vi er have­men­nesker her i huset, så noget må sættes i værk. Men det kræver ofte at man bebor hus og have et stykke tid, før man rigtigt fornem­mer hvor­dan sjælen er på matriklen, så der­for (bl.a.) blev det først nu vi rigtigt fandt frem til at etablere drøm­me­haven. Man kan naturligvis anlægge en hvilken som helst have­form uanset (næsten) hvor og hvor­dan man bor. Men det bed­ste resul­tat fås ved at respek­tere husets udseende og hvor­dan haven pass­er til det. Mange gange er det set, at der anlægges f.eks. en “japan­sk” have, der for det første ikke er en japan­sk have bare for­di der bruges formk­lippede træer og buske og en stor bunke sten, og for det andet slet ikke pass­er til husets arkitek­toniske udtryk.

Vi (min hus­tru Lis­beth og jeg), er nu nået frem til at der netop kan anlægges en japan­sk have imellem de fire længer på vores hvid­kalkede gård, da går­den udstråler den ro og indramn­ing man ser i Japan. Nej, vi er ikke i Japan, men havestilen tiltaler mig/os (mest mig tror jeg)  og den pass­er godt ind i det miljø vi har her, så der­for vil jeg lade min inter­esse få ind­fly­delse på val­get af havestil, da det ikke er i dishar­moni med omgivelserne.

2009, hvor der lige er lavet en smule ved haven, og et vinduesparti er på vej til det tomme hul i muren.
2009, gård­splad­sen hvor der lige er lavet en smule , og et vin­dues­par­ti er på vej til det tomme hul i muren.
Samme plads i 2013, hvor der gravet flere lag piksten og grus/jord op for at lave gode planteforhold i gårdhaven, som nu er lukket af for kørsel.
Samme plads i 2013, hvor der gravet flere lag pik­sten og grus/jord op for at lave gode plante­forhold i gård­haven, som nu er lukket af for kørsel.
Japansk have, og borde med bonsai.
Japan­sk have, og bor­de med bon­sai.

Omgivelserne uden­for går­den pass­er også fint ind i den engelske havestil, som vi også hold­er meget af. Der­for bliv­er der i dette efterår kørt grus ind til nyan­lagte sti­er. Haven deles op i rek­tan­gulære rum, mens den staude­have vi oprindeligt anlagde for fire år siden er gravet op og fly­t­tet om på af hen­syn til den nyplan­lagte have. Engel­sk klas­sik havestil pass­er godt til især ældre huse i som mur­ermester­vil­laer, gårde m.m. som har den alder som pass­er til denne havetype (det samme gælder fak­tisk den japanske havestil). Har man et nyere hus vil en mere mod­erne havestil passe bedre ind. Så omgivelser og arkitek­tur bør spille en vis rolle for hvilken havestil man væl­ger, så der er skabes har­moni og ro i havens sam­spil med huset og omgivelserne.

Ny plan, efterår 2013, hvor der skal anlægges stier. Udgravning i gang.
Ny plan, efterår 2013, hvor der skal anlægges sti­er. Udgravn­ing i gang.

L1007830

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: