Forårsrengøring i haven

Det er forår og tid til klargøring af haven. Men hvornår skal man egentlig beg­y­n­de at rydde op i ned­faldne blade og ned­visnede staud­er fra sid­ste sæson? Det er en god ide at lade blade fra træerne og staud­ernes visnede løv blive liggende hen­over vin­teren for­di det beskyt­ter mod bar­frost og så luner det også lidt når der ikke er sne til at isol­ere. Men det skal også fjernes på et tid­spunkt. Af flere årsager.

Der er selvføl­gelig det æstetiske i ikke at have for meget gam­melt vis­sent plante­m­ate­ri­ale liggende, men det vil i prin­cip­pet bare blive dækket af nyvækst senere på sæso­nen.

Det primære for­mål er, at slippe lys og luft ind til den nye vækst, der kom­mer fra jor­dover­fladen. Den nye vækst skal nok bryde gen­nem visne blade og ned­faldne småkviste fra sid­ste år, men væk­sten bliv­er tæt­tere og stærkere når den ikke skal strække sig for at komme frem. Lyset vil også få væk­sten igang tidligere. Deru­dover giv­er det plads og overb­lik til at plante nyt og sætte/så som­merblom­ster.

En anden vigtig pointe, er at fjerne de gam­le planter­ester for­di de kan gemme på svam­pe­s­porer og overv­in­trende skad­edyr, der har lunet sig i skjul gen­nem vin­teren eller lagt æg.

Krokus.

Men hvornår skal der så ryd­des op? Det er selvføl­geligt ikke til at sætte en præ­cis dato på. Jeg ple­jer at holde øje med vejrudsigten. Når der ikke læn­gere, er større risiko for nat­te­frost (på mere end 0 til ‑1C) sker der ikke noget ved at fjerne “dynen” fra de nyspirede løgvæk­ster og overv­in­trende staud­er. De fleste overv­in­trende planter er rustet til skif­tende tem­per­a­tur­er, og klar­er fint en enkelt nats let frost. Som regel er det her omkring april, at der kan ryd­des op, men med de uforudsigelige vejrskift der kan forekomme må man bruge sin for­nuft og noget afhænger af også af hvor i lan­det man bor. Er haven beskyt­tet for kolde vin­de af større træer, bor man lunt ved indre far­vande eller koldere ude på heden? Det beror på erfar­ing og selvføl­gelig tager man nogle gange fejl. Men der sker sjældent stor skade, og når det sker kan man som regel ikke gøre ret meget imod det alligev­el.

Kamelia.

Er der sarte planter i haven, f.eks. Kamelia, er det en god ide at have et par grangrene eller halm klar til at pakke dem ind med hvis der kom­mer plud­selig nat­te- eller dags­frost. De nye blom­ster­knop­per er sarte, og når Kamelia dyrkes på fri­land (uden overv­in­tring inde), er det nød­vendigt at beskytte dem ekstra i foråret under lave tem­per­a­tur­er (frost).

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Forårsrengøring i haven”

  1. For mig er det ikke mindst en vigtig men­tal renselsespro­ces at gøre bedene forårsklar. Det føles godt, uanset om planterne har brug for det eller ej. Jeg har ikke været ude end­nu, men det rykker vold­somt i fin­grene.

    1. Det er rigtigt. Hvis vejrudsigten hold­er skulle vejret også ændre sig til mere lune tem­per­a­tur­er om en lille uges tid.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: