Efterår med grus i haven

L1008793-001Der er ikke grus i mask­iner­i­et, men i haven. Græs­set er nu erstat­tet med grussti­er af grus/stenmel som giv­er en flot og hård belægn­ing. Udover det æstetiske som er hov­ed­for­målet med belægnin­gen, så bliv­er der også min­dre græss­lån­ing på matriklen, hvilket ikke er så ringe end­da 🙂 De æstetiske valg er pri­or­iteret højere end det prak­tiske, men nogle af de æstetiske valg har den behagelige bief­fekt, at det også let­ter pas­nin­gen af haven. Grusstierne kræver langt min­dre end den ugentlige græss­lån­ing. Det er selvføl­geligt et større arbe­jde at anlægge, men når det er gjort er der min­i­malt vedlige­hold efter­føl­gende. Der skal afrettes ujævn­hed­er og lidt spiret ukruds­frø skal fjernes selvom den hårde sten­mel­belægn­ing vil holde det meste væk når først det har sat sig ved hjælp af reg­n­ve­jr og frost der får det til at pakke sig sam­men. En trom­ling vil frem­skyn­de dette.

L1008792-001

Sådan gjorde vi. Bedene blev gravet ud i græs­plæ­nen, efter opmåling og snoretræk for at lave ens bede og gange. Den engelske havestil som vi er inspir­eret af her, for­dr­er i denne stil  sym­metri. Der­for har vi gjort os umage med at gen­t­age for­merne, og lade bedene være en afspe­jling af hinan­den. Sådan at det bed, der modsvar­er et andet hen over midter­ak­sen, har samme planter plac­eret spe­jl­vendt. Der­imellem kom­mer de bageste bede, som får lov at have en lidt min­dre stram plante­sam­men­sæt­ning. Hvert bed er desu­den farveopdelt i hvidt, gul, rosa for at skabe en klarhed og ro over benene. Det vil kunne ses til næste år.

90% af alle staud­erne i de oprindelige organ­isk formede bede, er blevet gravet op og plantet nye sted­er af hen­syn til farveopdel­ing, form og stør­relse. Desu­den er enkelte staud­er kasseret da de ikke passede ind, og viste sig at være tæt­tere på at te sig som ukrudt end som velop­dragne staud­er.

L1007840

Tilbage til gruset. For at spare arbe­jde — lidt doven/praktisk må man gerne være, er græs­set blevet liggende hvor grusareal­erne skulle anlægges. Græs­set er blev kvalt og  visnede ned inden vi så har lagt fiber­dug ud som bund, og mon­teret gruset øverst. Det er en lidt læn­gere pro­ces, men meget arbe­jds­be­sparende. Grus­gan­ge­nes er kan­tet af gam­le tykke bræd­der der lå på lager, og de må så holde de år de kan. Til den tid, når de forvit­r­er og råd­ner, vil gan­gene være faste og bedene vok­set til, så der ikke læn­gere er behov for bræd­derne. Vis­er det sig at det er pænere/bedre med bræd­der eller kan­ter af f.eks. gam­le mursten, så laver vi det til den tid. Lige nu er det så bare at afvente foråret, og i mellemti­den få fab­rik­eret et par havelåger, der kan markere indgan­gen til det nye rum i haven.

L1008795-001

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: