Bonsai træning i Indien

På min nylige rejse til Indi­en fik jeg lavet en hel del bon­sai. En af mine opgaver var at raf­finere nogle bon­sai, og andre skulle formes fra råma­te­ri­ale. Det blev også til enkelte Shohin, men de fleste bon­sai var i mellem-stør­relse. Alt arbe­jde vist herun­der er lavet af mig, mens jeg blev assis­teret med omplant­ning (som det kan ses på billed­erne), mens jeg arbe­jd­ede videre på andre bon­sai (eller fik en kop kaffe i de 30 graders varme).
Det viste er kun nogle af de bon­sai jeg nåede at arbe­jde på. Første bon­sai i billed­se­rien herun­der, er en lokal vari­ant af den Kine­siske Enebær vi kender her­hjemme. Den tro­piske vari­ant er lidt løsere i væk­sten og med lysere nåle.

008-l1023505
Før første for­m­givn­ing.
009-l1023511
Her er det en bon­sai set efter den første del af for­m­givnin­gen, som er første indle­dende skridt på vej mod en mere færdig bon­sai. Tilvækst og yderligere beskæring og snøring vil komme når træet har vok­set et stykke tid. Det tager dog ikke ret lang tid i det tro­piske kli­ma i Indi­en.
Som det kan ses har jeg ladet en del løv være. Det er for at sikre for­sat god vækst. Den primære opgave har været at få åbnet stam­merne så der kan komme lys ind, som er fun­da­mentet for nyvækst. De yder­ste skud er klip­pet tilbage til semi­hårdt ved, hvilket sender ener­gi til nye skud læn­gere tilbage på grenene. Herefter skal især de stærk­est vok­sende yder­ste skud trimmes, for at sikre en bedre fordel­ing af vækst og ener­gi over­alt på træet. De yder­ste skud tager ener­gi fra de svagere læn­gere inde på grene og stam­mer, og der­for skal den yder­ste vækst altid beskæres hårdere end den inder­ste.
Næste træ som jeg vil vise arbe­jdet med, er en Kine­sisk Enebær med kor­tere og tæt­tere vækst end den tro­piske udgave. Trænet som skov, men med lidt udfor­dringer i form af  stam­mer, der står lige over for hinan­den og som er fork­ert plac­eret i skålen.
093-l1023669
Første billede, er taget efter der er tyn­det ud i løvet og nogle grene er snøret og sat i ny posi­tion.
102-dscf1786
095-dscf1821
Efter snøring af de min­dre grene, og ny plac­er­ing af stam­merne ved hjælp af snøring som også har afhjulpet man­gel på bevægelse. En ny skål er val­gt til træet.
097-l1023714
Manoj Kumar hjælper med at placere træet i den anviste posi­tion i den nye skål. Rød­derne beskæres ikke for at sikre træets sund­hed.
096-l1023712
Træet er fly­t­tet til den nye skål, og plac­eret i ven­stre side, da bevægelsen i træet/skoven er mod højre. Som det er tydeligt at se, bety­der det at nogle rød­der skal beskæres for at den kan være i skålen.
092-l1023662
Assis­ten­terne omplanter træet uden at beskære rød­der.
098-l1023715
En større skål bliv­er anvendt til dobbelt-pot­ning.
100-l1023717
For­di det ikke er sikkert at fjerne de over­sky­dende rød­der, som er tilovers efter skoven har fået ny posi­tion, bliv­er træet dobbelt-pot­tet. Det vil sige at træet plac­eres i en ekstra og større skål, som så senere fjernes når rød­derne er beskåret over nogle gange. De over­flødi­ge rød­der reduc­eres over tre — fire beskæringer, så de øvrige rød­der kan få tid til at overtage vand­forsynin­gen uden stress. Derefter kan den ekstra skål fjernes.
099-l1023716
Plac­er­ing af skål-i-skål jus­teres.
101-l1023719
Jord­b­land­ing påfyldes.
En anden Enebær, der har brug for jus­teringer. Efter beskæring af de over­be­voksede grene, er træet blev snøret og for­sigtigt gen­plantet i en ny skål uden, at røre (beskære) rød­derne. Det døde ved er også bear­be­jdet som en del af geno­pret­nin­gen af træet.
103-l1023721
Billedet er taget efter udtyn­d­ing af løvet, snøring og for­m­givn­ing som under­streger bevægelsen i træet. Der er ikke et før-foto. Det nåede jeg ikke lige.
104-dscf1848
Grenene er nu jus­teret i detal­jen, og har brug for vækst for at skabe bal­ance og udvikle løvsky­er. I det tro­piske indiske kli­ma vil det ikke tage ret lang tid. det døde ved har jeg bear­be­jdet med pow­er­tools.
119-dscf1850
Assis­ten­ten plac­er­er træet i en ny skål. Rød­derne beskæres ikke, for at sikre træets sund­hed.
120-dscf1852
Nu fast­gøres træet i den nye skål, og bliv­er sam­tidigt ret­tet op så det hælder mere fre­mover og får en bedre bevægelse.
Næste træ, er en Shim­paku Enebær. Her er det midler­tidigt taget ud af skålen, for at kunne arbe­jde med det. Træet ændres fra opret til kaskade-stil. Det kræver grundig beskæring og en ny posi­tion.
154-l1023809
Før arbe­jdet beg­y­n­des.
The lower part of the tree has been pruned and wired. The tree is also tilted to make the cascade style.
Den ned­er­ste del af træet er her beskåret og træet er tiltet så det kan formes som kaskade­træ.
Seen from above the new branch structure is in place.
Gren­struk­turen set fra oven.
Positioned in a temporary pot after initial styling. Now new growth has to improve the tree with time.
Træet i sin nye posi­tion og sat i en midler­tidig skål efter den første og indle­dende for­m­givn­ing. Herefter skal træet gro, og sætte ny vækst så det kan bringes et skridt videre.
Næste. Også et træ, der bliv­er til kaskade. Sim­pelthen for­di det inviterede til det. Også her han­dler det om den første del af for­m­givnin­gen. Man skal ikke mis­forstå, at man ofte ser på bon­sai-demon­stra­tioner, hvor det lign­er man laver en færdig bon­sai på en gang. Det gør man ikke. Træet skal formes over flere gange, og de viste eksem­pler er netop den indle­dende øvelse, der skal følges op af efter­føl­gende beskæringer og ny snøring etc. Det viste er blot første skridt på en lang udvikling.

Den første for­m­givn­ing sæt­ter ret­nin­gen, og det frem­tidi­ge arbe­jde forfin­er og fuld­før­er det som blev startet.

Before work.
Før.
After work. The beauty of this tree lies in the dramatically twisting trunk. this is the main feature, and the rest of the tree has to underline this. Therefore I followed the movement of the trunk and enhanced it by making a cascade style bonsai.
Efter. Det væsentlige, og inter­es­sante, i det her træ find­es i den drama­tiske bevægelse i stam­men. Det er her sjælen i træet findes.resten af træet bør der­for bygges op om det. Der­for ful­gte jeg bevægelsen i stam­men og under­stregede det ved at forme træet som en kaskadebon­sai. Det var det træet inviterede til. Jeg bear­be­jd­ede også det døde ved, for visuelt at gøre stam­men tyn­dere nogle sted­er, og får at til­fø­je alder.
Til sidst nogle enkelte fotos af andre træer jeg fik lavet under mit ophold i Indi­en.
157-dscf1898
En opret bon­sai, lagt ned og designet som flådebon­sai. Bliv­er omplantet.
129-dscf1873
En anden kaskade som skal udvikles over tid.
121-dscf1854
En enebær i Shohin stør­relse.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: