Bonsai Namaste

En lille fortælling om bon­sai i Indi­en.

  1. feb­ru­ar til 1. marts var jeg i Indi­en som demon­stratør og work­shopled­er i forbindelse med Bon­sai Namaste. Pra­jak­ta Cale står bag arrange­mentet sam­men med ven­nerne Sucheta Avad­hani og Kami­ni Johari.

DSC00521

De tre indiske kvin­der – kvin­der er i stort over­tal som bon­sai-entu­si­aster i Indi­en – har plan­lagt det gen­nem de sid­ste 8 år. De vil sandsyn­ligvis følge det op med en årligt tilbagevende begiven­hed, godt bakket op af en rig mand der betalte hele arrange­mentet.

Indi­en er lig med kaos, og der­for skal man være ind­stil­let på at alt ikke går som plan­lagt eller for­ven­tet. Som f.eks. en detal­je om at der skal være et demo-træ, der rent fak­tisk kan bruges når man skal ”optræde” for 400 tilskuere. Så må der skrues op for talestrøm­men og sit­u­a­tio­nen red­des hjem på char­men.

IMG_3340

Der var gratis entre til udstill­in­gen med mere end 1000 udstillede bon­sai. De offi­cielle tal fra arrangøren sagde 125.000 besø­gende over fire dage. Tal­let kan nok ned­jus­teres lidt, men uanset, er det ret imponerende. Til vores demo (med 17 inter­na­tionale bon­saikun­st­nere) var der et betal­ende pub­likum, som også gen­nem lodtrækn­ing kunne delt­age i en af de daglige 16 forskel­lige work­shops. En work­shop med 16 delt­agere over to timer, er ret kom­primeret. Så jeg måtte udvide et par gange med en ekstra time, så det gav bedre mening.

Teknisk var det til gengæld meget tjekket med storskærme, der viste nær­billed­er m.m. af hver demon­stratørs arbe­jde på sce­nen. Deru­dover 7 social media reportere, der arbe­jd­ede fra tidlig mor­gen til sen aften. Inkl. fotografer og kam­er­amænd og så den øvrige presse.

IMG-3355

Bon­sai i Indi­en er rel­a­tivt nyt. His­torisk var inderne de første som beg­y­n­dte (så vidt vides iflg. gam­le teg­ninger) at trans­portere planter rundt i pot­ter. For­mentligt til med­i­cin­sk brug. Kine­serne beg­y­n­dte at for­m­give træer og Japan­erne forfinede det. Nu er inderne så klar til at tage deres arv op og få bon­sai sat på land­ko­rtet for alvor. Indtil nu har bon­sai været lidt skjult for omver­de­nen, men man vil forsøge, at pro­mo­vere det og intro­duc­ere bon­sai pro­duk­tion i land­dis­trik­terne som en side­pro­duk­tion til småbøn­dernes øvrige plantepro­duk­tion. Der er også ini­tia­tiv­er i gang, der måske vil få bon­sai ind på udval­gte uni­ver­siteter som en selvstændig lin­je. Der­for var der også store poli­tiske taler og vigtige per­son­er ind­budt til åbnin­gen.

DSC00451

Bon­sai ekspert­erne var Bjorn Bjorholm (US) — Morten Albek (Dan­mark) — Tony Tick­le (UK) — Tony Bebb (Aus­tralien) — Koji Hira­mat­su (Japan) — Kunio Kobayashi (Japan) — Mau­ro Stem­berg­er (Ital­ien) — Marc Noe­landers (Bel­gien) — Ser­gio Luciani (Argenti­na) — Mike Siow (Malaysia) — Nacho Marin (Venezuela) — Peter War­ren (UK) — Pedro J. Morales (Puer­to Rico) — Rudy Najoan (Indone­sien) — Suthin Suko­solvis­it (US) — Tran Thang (Viet­nam). Og flere, der assis­terede.

En god gruppe som havde det sjovt både på og uden for arrange­mentet. De fleste dage betød start kl. 8 og afs­lut­ning ved 21–22 tiden. En god oplevelse rigere — uanset hvad der var af udfor­dringer under­ve­js, for det var der – så var det hjem til minus­grad­er og nu afven­tende et forhåbentligt snarligt forår.

 

 

 

 

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Bonsai Namaste”

  1. Hvor det have været spæn­dende. At opleve Indi­en og deres nye glæde for bon­sai, grup­pen af andre nørder/eksperter, worksfhop’sene. Du må være helt hør end­nu. Har du billed­er af nogle af bon­sai’erne?

    1. Det var det Lis­beth. Lidt anderledes end de andre rejs­er jeg har været på med bon­sai. Indi­en er en sjov bland­ing af ting, der er fuld­stændigt styr på, og så kaos. 🙂 Bon­sai er på vej i et andet blogindlæg.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: