Bonsai i De Japanske Haver

For fjerde år i træk udstiller jeg bon­sai i De Japanske Haver sam­men med vores bon­saigruppe Fuchi Bon­sai på Fyn. Vi er tre i grup­pen, som arran­ger­er forskel­lige aktiviteter med bon­saikun­sten, når vi ikke bare pass­er os selv og vores træer der­hjemme i hav­erne. www.fuchi-bonsai.com
POSTER2014-dejapanskehaver-800
De Japanske Haver i Bro­by har vi haft kon­takt med siden haven åbnede for offent­lighe­den, og siden da har vi samar­be­jdet. Udstill­ing af bon­sai er højdepunk­tet i at dyrke træerne i skåle, og der­for skal vi allerede nu beg­y­n­de at for­berede træerne så de frem­står opti­malt den 31. august når udstill­in­gen holdes.

Johnny Eslykke arbejder på en bonsai.
John­ny Eslykke arbe­jder på en bon­sai.
Sam­tidigt med udstill­in­gen vil vi arbe­jde med bon­sai og snakke med de besø­gende som er inter­esseret i bon­sai. De sid­ste par år er der kom­met gæster fra Tysk­land for at se udstill­in­gen, og det er dejligt at vores aktiviteter kan trække inter­esserede her­til.
Jeg kan anbe­fale at besøge hav­erne, som i øvrigt er i TV2/Fri´s finale om at blive kåret som Dan­marks Skønneste Have 2014. Det kan ses mandag den 28. april kl. 21 ca. på TV2/Fri.
Herun­der et lille udsnit af billed­er fra tidligere udstill­ing, og fra De Japanske Haver.
Udstill­in­gen er åben 10–16 den 31 august, De Japanske Haver, Vøjstrupvej 43, 5672 Bro­by. http://www.dejapanskehaver.dk/

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: